Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Λόγια προφητικά...

Δέστε τι έλεγα στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων στις 17 Μαΐου 2012, όταν μετά από μία ολοήμερη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αργά το βράδυ η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε ομόφωνα της εισήγηση της κυβέρνησης για τα 1.8 δις , χωρίς να την πληροφορήσει κανείς υπεύθυνα την αρμόδια επιτροπή ότι ήδη η Λαϊκή Τράπεζα είχε απορροφήσει από το ELA 9 δις ευρώ.
Σας επισυνάπτονται τα πρακτικά της ολομέλειας όπου μπορείτε να διαβάσετε τόσο τη δικιά μου τοποθέτηση όσο και των άλλων βουλευτών.
Επίσης μπορείτε να βρείτε τα πρακτικά της συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών για να διαπιστώσετε το μέγεθος της παραπληροφόρησης:
 
Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων
Ι΄ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Α΄
Συνεδρίαση 17ης Μαΐου 2012
Ώρα έναρξης: 4.20 μ.μ.
Αρ. 37
(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ)
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μετά τη μαραθώνια συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, την οποία θα πρέπει να συγχαρούμε για την τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε να διερευνήσει πλήρως όλες τις παραμέτρους του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, το οποίο είχε κριθεί επείγον κατά την αρχή της συνεδρίας και τιτλοφορείται «Ο περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012», ετοιμάστηκε η σχετική έκθεση, η οποία θεωρείται αναγνωσθείσα.
(Η σχετική έκθεση)
Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού για το νομοσχέδιο «Ο περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012»
Παρόντες:
          Νικόλας Παπαδόπουλος, πρόεδρος                    Γιάννος Λαμάρης
          Αβέρωφ Νεοφύτου                                              Πάμπος Παπαγεωργίου
          Μάριος Μαυρίδης                                               Νίκος Νικολαΐδης
          Χάρης Γεωργιάδης                                              Νίκος Κουτσού
          Σταύρος Ευαγόρου                                             Γιώργος Περδίκης
          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού μελέτησε αυθημερόν το πιο πάνω νομοσχέδιο, το οποίο κατατέθηκε στη σημερινή συνεδρία της ολομέλειας και κηρύχθηκε επείγον.  Στη συνεδρίαση αυτή κλήθηκαν και παρευρέθηκαν ενώπιον της επιτροπής ο Υπουργός Οικονομικών, εκπρόσωποι της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου, καθώς και ο μη εκτελεστικός πρόεδρος της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd.
          Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση του περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμου, ώστε να παρέχεται η εξουσία στο Υπουργικό Συμβούλιο να διευθετεί τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων σε περιόδους χρηματοοικονομικών κρίσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και αφού συμβουλευθεί την αρμόδια εποπτική αρχή, κατά τρόπο που να περιορίζεται η ανάγκη κρατικής παρέμβασης.
          Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, τέτοια μέτρα θα λαμβάνονται με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων ρευστότητας ή και φερεγγυότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος ή και για σκοπούς ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης ή και του ισολογισμού χρηματοοικονομικών οργανισμών στη Δημοκρατία, οι οποίοι σε περίπτωση μη στήριξής τους θα προκαλέσουν συστημικές διαταραχές στο χρηματοοικονομικό σύστημα.
          Όπως είναι γνωστό, ο περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε το 2011, αποσκοπεί στην ανάθεση εξουσιών στο Υπουργικό Συμβούλιο να λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε περιόδους χρηματοοικονομικής κρίσης, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και αφού συμβουλευθεί την αρμόδια εποπτική αρχή σε περιόδους χρηματοοικονομικών κρίσεων, προς αντιμετώπιση προβλημάτων ρευστότητας ή φερεγγυότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος ή και για σκοπούς ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης ή του ισολογισμού χρηματοοικονομικών οργανισμών στη Δημοκρατία, οι οποίοι ενδεχομένως να προκαλέσουν συστημικές διαταραχές στο χρηματοοικονομικό σύστημα σε περίπτωση μη στήριξής τους.   
          Στη βάση του πιο πάνω θεσμικού πλαισίου ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου με επιστολή του προς τον Υπουργό Οικονομικών, ημερομηνίας 15 Μαΐου 2012, εισηγείται την ανακεφαλαιοποίηση της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd μέσω της εξ ολοκλήρου αναδοχής των δικαιωμάτων προτίμησης της έκδοσης κεφαλαίου της εν λόγω τράπεζας, ύψους ενός δισεκατομμυρίου οκτακόσιων εκατομμυρίων ευρώ (€1,8 δις).
          Συναφώς, με την προτεινόμενη τροποποίηση το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να προχωρεί στην εξ ολοκλήρου αναδοχή των δικαιωμάτων προτίμησης της έκδοσης κεφαλαίου ή στην παροχή κεφαλαίου έναντι της απόκτησης ισότιμης συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή δομή χρηματοοικονομικών οργανισμών.
          Συναφώς, όπως έχει κατατεθεί, σε περίπτωση που σύμφωνα με το προτεινόμενο νομοσχέδιο το Υπουργικό Συμβούλιο επιλέξει, μεταξύ άλλων επιλογών που προβλέπει η οικεία νομοθεσία, ως μέθοδο στήριξης επηρεαζόμενου χρηματοοικονομικού οργανισμού την εξ ολοκλήρου αναδοχή των δικαιωμάτων προτίμησης της έκδοσης κεφαλαίου ή την παροχή κεφαλαίου έναντι απόκτησης συμμετοχής στην ιδιοκτησιακή δομή αυτού, θα μπορεί ανάλογα να προχωρεί πρώτα στην παροχή κεφαλαίου και ακολούθως να προβαίνει σε καθορισμό της τιμής της μετοχής του εν λόγω οργανισμού και στη διάθεση μετοχών του στην καθορισθείσα τιμή ή και σε οποιαδήποτε άλλη τιμή καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, κατά προτεραιότητα:
1. στους υφιστάμενους μετόχους,
2. στο χρηματοοικονομικό οργανισμό,
3. στο κοινό με δημόσια προσφορά και
4. σε περιορισμένο κύκλο προσώπων με ιδιωτική προσφορά.
          Σημειώνεται ότι με το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή το σχετικό διάταγμα του Υπουργού Οικονομικών, το οποίο εκδίδεται με βάση τον υφιστάμενο νόμο για σκοπούς ενημέρωσης της Βουλής και τιτλοφορείται «Το περί της Αναδοχής Δικαιωμάτων Προτίμησης της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd Διάταγμα του 2012». 
          Το εν λόγω διάταγμα προβλέπει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1.         Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση νέου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα απευθύνεται κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους, στο κοινό με δημόσια προσφορά και σε περιορισμένο κύκλο προσώπων με ιδιωτική προσφορά.
2.         Η Κυπριακή Δημοκρατία θα αποκτήσει τις αδιάθετες μετοχές μέσω της παροχής προς την εν λόγω τράπεζα κυβερνητικών χρεογράφων διάρκειας ενός έτους.
3.         Η τιμή έκδοσης των μετοχών για τους υφιστάμενους και νέους μετόχους, καθώς και για την Κυπριακή Δημοκρατία θα ανέλθει στα δέκα σεντ του ευρώ (€0,10) και θα εκδίδονται με δικαίωμα αγοράς μετοχών.
4.         Οι μετοχές που αποκτά η Κυπριακή Δημοκρατία θα εξαγοράζονται από τους μετόχους, από την εν λόγω τράπεζα ή από τρίτους μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών εντός πέντε ετών από την εφαρμογή του διατάγματος.  Η τιμή εξαγοράς των μετοχών για την τράπεζα είναι η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών αυξανόμενη κατά πέντε τοις εκατόν (5%) ετησίως, ενώ για τρίτους η δίκαιη αξία τους.
5.         Η τράπεζα διορίζει εντός δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος ανεξάρτητο σύμβουλο, ο οποίος εντός δύο μηνών από το διορισμό του υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου σχέδιο αναδιάρθρωσης, στο οποίο θα περιγράφονται τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η τράπεζα για την επίτευξη της διασφάλισης και της ενίσχυσης της φερεγγυότητάς της.         
6.         Οι όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρεί η τράπεζα καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ιδιοκτησιακή της δομή.
          Στο στάδιο της συζήτησης ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στη μεγάλη σημασία του νομοσχεδίου και στη δύσκολη κατάσταση που η ψήφισή του σε νόμο αναμένεται να αντιμετωπίσει.
          Περαιτέρω, ενημερώνοντας την επιτροπή, ανέφερε ότι τον Ιανουάριο του 2012 η αρμόδια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή (European Banking Authority) καθόρισε τα ποσά τα οποία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εβδομήντα περίπου τραπεζικοί οργανισμοί πρέπει να διασφαλίσουν, προκειμένου να πληρούν τις κεφαλαιακές τους ανάγκες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι δύο μεγαλύτεροι τραπεζικοί οργανισμοί της Κύπρου.  Ως καθορισθείσα ημερομηνία πλήρωσης των εν λόγω υποχρεώσεων εκ μέρους της ευρωπαϊκής εποπτικής αρχής ορίστηκε η 30ή Ιουνίου 2012.
          Όπως ο ίδιος κυβερνητικός αξιωματούχος ανέφερε, ο ένας από τους δύο οργανισμούς, δηλαδή η Τράπεζα Κύπρου, κατάφερε να καλύψει περίπου το ενενήντα τοις εκατόν (90%) των συνολικών αναγκών της (περίπου €2 δις) και αναμένεται ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012 θα καλύψει και το υπόλοιπο μέρος, δηλαδή τα €200 εκατομ.  Παρά ταύτα, ενώ η Λαϊκή Τράπεζα προχώρησε με δικές της ενέργειες σε επαφές με ιδιώτες επενδυτές, δεν είχε αποτέλεσμα.  Σημειώνεται ότι το ύψος των κεφαλαιακών αναγκών της εν λόγω τράπεζας ανέρχεται σε €1,8 δις. 
          Υπό το φως των πιο πάνω, ο αρμόδιος υπουργός ανέφερε ότι οι ανάγκες του εν λόγω τραπεζικού οργανισμού θα μπορούσαν να καλυφθούν με την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης και με αναδοχή από το κράτος και πρόσθεσε ότι, κατόπιν διαβουλεύσεων που έγιναν με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποφασίστηκε η προώθηση των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων.
          Συναφώς με τα πιο πάνω, ο αρμόδιος υπουργός δήλωσε ότι οι προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, εφόσον ψηφιστούν σε νόμο, θα δώσουν τη δυνατότητα στο κράτος να προβεί σε τέτοιες ενέργειες, ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία να ικανοποιήσει τους όρους που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ισοσκελισμένο προϋπολογισμό και για υποβολή σχεδίου διαχείρισης του δημοσιονομικού ελλείμματος, ώστε να μειωθεί στο 2,5% του ΑΕΠ για το έτος 2012, με απώτερο στόχο να αποφευχθεί η είσοδος της Δημοκρατίας στο μηχανισμό χρηματοοικονομικής στήριξης.  Όπως επιπρόσθετα ανέφερε, με τις προτεινόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις, ακόμη και στην περίπτωση που η Δημοκρατία εισέλθει στο μηχανισμό αυτό, τούτο θα γίνει με τους λιγότερο δυσμενείς όρους που θα ήταν δυνατό να επιβληθούν.
          Περαιτέρω και όπως σχετικά κατατέθηκε από τους εκπροσώπους του ίδιου υπουργείου, κατόπιν εισήγησης του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, κρίθηκε σκόπιμη η κατάθεση του νομοσχεδίου για σκοπούς νομικής κάλυψης της ανάγκης έκδοσης νέου κεφαλαίου.  Περαιτέρω, μέσω της διεύρυνσης των επιλογών που το Υπουργικό Συμβούλιο θα έχει στη διάθεσή του για τους σκοπούς του νομοσχεδίου, θα επιτευχθεί πιο εύκολα η έξοδος της κυβέρνησης από τη συμμετοχή της στην ιδιοκτησιακή δομή του υπό στήριξη τραπεζικού οργανισμού, όταν αυτό κριθεί δυνατό.
          Υποστηρίζοντας την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο, ο μη εκτελεστικός πρόεδρος της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd δήλωσε ότι αυτό θα διασφαλίσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και θα προστατεύσει τόσο τους καταθέτες όσο και τους φορολογούμενους πολίτες, αφού η υπό στήριξη τράπεζα αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό οργανισμό στην Κύπρο και το ενδεχόμενο μη ανακεφαλαιοποίησής της θα προκαλέσει συστημικές διαταραχές με αλυσιδωτές επιπτώσεις στην οικονομία.
          Σημειώνεται περαιτέρω ότι η επιτροπή προχώρησε σε κατ’ άρθρον συζήτηση τόσο του κατατεθέντος νομοσχεδίου όσο και του σχεδίου διατάγματος, το οποίο επίσης κατατέθηκε ενώπιόν της για σκοπούς ενημέρωσης και το οποίο εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμου,  κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και με τη σύμφωνη γνώμη αυτής. 
          Ως αποτέλεσμα της εν λόγω συζήτησης, η επιτροπή έκρινε σκόπιμο όπως εισηγηθεί τη συμπερίληψη στο υπό έκδοση διάταγμα σειράς προτάσεων, οι οποίες κατά την κρίση της παρέχουν ασφαλιστικές δικλίδες σε σχέση με τη μελλοντική απόδοση των προτεινόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων.  Οι προτεινόμενες εκ μέρους της επιτροπής εισηγήσεις είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:
1.       Να διασφαλιστεί ότι θα αρχίσει η υλοποίηση σχεδίου αναδιάρθρωσης του υπό στήριξη τραπεζικού οργανισμού με τη μορφή αποκοπών ύψους 12,5% σε σχέση με τις λειτουργικές δαπάνες και τις αποδοχές του προσωπικού.
          Ειδικότερα, οι προτεινόμενες μειώσεις στο κόστος μισθολογίου (μισθοί και ωφελήματα) θα επέλθουν κλιμακωτά επί ετήσιας βάσης κατά 12,5% (μέσος όρος για την Κύπρο).
          Περαιτέρω, η μείωση στα έξοδα προσωπικού αναμένεται να προσεγγίσει το 10% για το 2012 σε επίπεδο ομίλου (σε σχέση με το 2011) και κατά πρόσθετο 8% για το 2013, τα δε λειτουργικά έξοδα θα μειωθούν κατά 7% για το 2012.
2.       Να διασφαλιστεί ότι οι όποιες μισθολογικές περικοπές δε θα επηρεάσουν το χαμηλόμισθο προσωπικό, ενώ περαιτέρω οι περικοπές επί κλιμακωτής βάσης θα έχουν στόχο την αποκοπή των αποδοχών πρώτιστα των διευθυντικών στελεχών του οργανισμού και των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
3.       Ο διορισμός του ανεξάρτητου επαγγελματικού συμβούλου, ο οποίος εντός δύο μηνών θα έχει υποχρέωση να υποβάλει σχέδιο αναδιάρθρωσης σύμφωνα με τα πιο πάνω, να γίνεται, αφού προηγουμένως εξασφαλίζεται η σύμφωνη γνώμη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.
4.       Οι ετήσιες αποδοχές αξιωματούχων της υπό στήριξη τράπεζας και άλλων διευθυντικών στελεχών αυτής να διασφαλιστεί ότι σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνουν τις ετήσιες αποδοχές του γενικού διευθυντή υπουργείου.
5.       Η Δημοκρατία να προβαίνει ετήσια σε δημόσια προσφορά προς το κοινό των μετοχών που κατέχει για τα μη εξασκηθέντα δικαιώματα αγοράς μετοχών, εφόσον διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον, εκτός εάν το Υπουργικό Συμβούλιο κρίνει μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών ότι αυτό δεν ενδείκνυται και προς τούτο ενημερώνεται η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και εξασφαλίζεται γραπτώς η συγκατάθεσή της.
          Σημειώνεται ότι η συζήτηση του νομοσχεδίου έγινε κεκλεισμένων των θυρών και με την τήρηση στενογραφημένων πρακτικών λόγω της εμπιστευτικότητας των στοιχείων, των οποίων ήταν ενδεχόμενο να ζητηθεί η κατάθεση, και κατόπιν προειλημμένης απόφασης σε επίπεδο αρχηγών ή εκπροσώπων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. 
          Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της, ομόφωνα εισηγείται στη Βουλή την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο.
          Τέλος, η επιτροπή, υποβάλλοντας το νομοσχέδιο στην ολομέλεια για ψήφιση, καλεί τη διοίκηση της υπό στήριξη τράπεζας να προχωρήσει με τις αναγκαίες ενέργειες για τη δημιουργία συνθηκών λειτουργίας της Marfin Egnatia Bank ως ξεχωριστής οντότητας, ώστε να μην επωμίζεται η Κύπρος οποιεσδήποτε ζημιές ενδεχομένως να προκύψουν από περαιτέρω αρνητική πορεία της οικονομίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Υπάρχουν ομιλητές επί θέματος αρχής;
Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
          Έχω μια τροπολογία, κύριε Πρόεδρε.
Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:
          Κύριε Πρόεδρε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Ο κ. Νικόλας Παπαδόπουλος.
Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:
          Κύριε Πρόεδρε, πριν να τοποθετηθεί ο κ. Συλλούρης, επειδή, αντιλαμβάνομαι, διατηρεί κάποιες διαφορετικές απόψεις σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα, να μου επιτρέψετε πάρα πολύ σύντομα εγώ να εξηγήσω τι έχει συμφωνηθεί μετά ’πού τις διαβουλεύσεις της επιτροπής Οικονομικών.
          Καταρχάς, έχουμε ενώπιόν μας ένα νομοσχέδιο με το οποίο τροποποιείται ο νόμος για τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κρίσεων, με την οποία τροποποίηση η κυβέρνηση ζητά όπως ξεκαθαριστεί ότι δικαιούται στην ουσία να προχωρήσει με τη διαδικασία της αναδοχής, έτσι ώστε να εγγυηθεί την αγορά δικαιωμάτων διάθεσης μετοχών, σε περίπτωση που με την έκδοση του κεφαλαίου της Λαϊκής Τράπεζας δε θα επιτευχθεί ο στόχος να μαζευτούν τα €1,8 δις, που είναι ο στόχος που έχει τεθεί από την τράπεζα, για να καλύψει τις κεφαλαιουχικές της ανάγκες.  Αυτό που έχει περισσότερο ενδιαφέρον, κύριε Πρόεδρε, είναι ότι έχει συμφωνηθεί και το λεκτικό του σχετικού διατάγματος που θα εκδοθεί αύριο, μάλλον σήμερα, θα εκδοθεί σε λίγο από τον Υπουργό Οικονομικών, και το οποίο θα προβλέπει τη διαδικασία με την οποία θα εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο ενίσχυσης. 
          Μετά από αρκετές συζητήσεις έχουμε καταλήξει στις εξής αλλαγές και θα επικεντρωθώ μόνο στις πιο σημαντικές, γιατί νομίζω ήδη τα περισσότερα μέλη της Βουλής ήταν στην επιτροπή Οικονομικών κι έχουν ακούσει τις λεπτομέρειες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Πώς έχει διαμορφωθεί δηλαδή.
Ν. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:
          Μάλιστα.
          Θα επικεντρωθώ σε κάποια πράγματα που έχουμε αλλάξει και πιστεύουμε ότι διασφαλίζουν περισσότερο τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του Κύπριου φορολογούμενου.  Καταρχάς, θεωρούμε ότι για σκοπούς διαφάνειας το άρθρο 9(1) του διατάγματος θα πρέπει να προνοεί ότι κάθε χρόνο θα έχει υποχρέωση το κράτος να προβαίνει σε μια δημόσια προσφορά, για να προσπαθήσει ακριβώς να βρει πιθανούς αγοραστές για τις μετοχές που έχει στην κατοχή του.  Σε περίπτωση φυσικά που κρίνει το κράτος ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον και κάτι τέτοιο ενδεχομένως να λειτουργήσει αντίστροφα και να δημιουργήσει μια κακή εικόνα, υπάρχει ευχέρεια να ανασταλεί αυτή η υποχρέωση με ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.
          Σε ό,τι αφορά το σχέδιο αναδιάρθρωσης, το οποίο θα ετοιμαστεί  μέσα στις επόμενες μέρες, έχουν ξεκαθαριστεί κάποια ζητήματα που αφορούν τα ποσοστά που θα επιτύχει η τράπεζα σε σχέση με τη μείωση των λειτουργικών εξόδων και έχουν γίνει συγκεκριμένες αναφορές σε ό,τι αφορά την κλιμακωτή μείωση του κόστους του μισθολογίου μετά από διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις.
          Σε σχέση με το άρθρο 13 του διατάγματος, έχει συμπτυχθεί το χρονοδιάγραμμα με βάση το οποίο θα σταλεί το σχέδιο αναδιάρθρωσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα είναι το συντομότερο δυνατό και το αργότερο μέσα στους επόμενους έξι μήνες. 
          Με βάση το άρθρο 11, από αύριο ο Υπουργός Οικονομικών θα διορίσει πέντε μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας, τα οποία θα έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας. Αυξάνεται ο αριθμός από τα τρία σε πέντε.
          Τέλος, σε ό,τι αφορά το άρθρο 11(7) του διατάγματος, έχει τεθεί ένα πλαφόν, ένα όριο σε ό,τι αφορά τους μισθούς των αξιωματούχων της συγκεκριμένης τράπεζας και αυτό το όριο έχει καθορισθεί να είναι ο μισθός του γενικού διευθυντή υπουργείου.
          Επί της ουσίας, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, απλά θέλω να πω τα εξής:  Θέλω να ευχαριστήσω τους συνάδελφους, τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων για την επιμονή τους και για την παρουσία τους σήμερα στη συνεδρία της επιτροπής Οικονομικών.  Θεωρώ ότι η Βουλή σήμερα για ακόμα μια φορά έχει επιδείξει σοβαρότητα και υπευθυνότητα σε ένα ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας, που αφορά την οικονομία του τόπου, και ακριβώς είναι με αυτή τη σοβαρότητα και την προσέγγιση που θα πείσουμε τις αγορές ότι αυτό το κράτος έχει την πολιτική βούληση να αντιμετωπίσει τα σημερινά οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία.
          Φυσικά, αυτό δε σημαίνει ότι μας ικανοποιεί ο τρόπος που έχει έρθει αυτό το νομοσχέδιο ενώπιόν μας.  Κατά τη δική μας άποψη, κύριε Πρόεδρε, οι διαβουλεύσεις που είχαμε σήμερα θα μπορούσαν να είχαν γίνει πολύ ενωρίτερα, έτσι ώστε να είχε δοθεί περισσότερος χρόνος στα μέλη της Βουλής να εξετάσουν αυτό το νομοσχέδιο και να ικανοποιηθούν πλήρως μετά από ενδελεχή ανάλυση και έλεγχο ότι αυτή η μέθοδος η οποία έχει επιλεγεί, για να στηριχθεί η τράπεζα, είναι η καλύτερη, είναι η ενδεδειγμένη, για να προστατευτούν τα συμφέροντα στο τέλος της ημέρας του Κύπριου φορολογούμενου.
          Καταλήγω με το εξής, κύριε Πρόεδρε:  Ελπίζω αυτή να είναι η τελευταία φορά που βρισκόμαστε ενώπιον αυτού του σώματος και συζητάμε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.  Δεν είναι σήμερα η ώρα να συζητήσουμε το πώς φτάσαμε εδώ.  Σίγουρα μέσα στις επόμενες ημέρες θα μας δοθεί η ευκαιρία να αναλύσουμε τους λόγους για τους οποίους είμαστε σήμερα σε αυτό το σημείο και για τους οποίους ενδεχομένως να χρειαστεί να πάμε να ζητήσουμε χρήματα από μηχανισμούς στήριξης, για να προχωρήσουμε στη στήριξη αυτής της τράπεζας.
          Πολύ φοβούμαι, κύριε Πρόεδρε, ότι απόψε εγκαινιάζουμε την πορεία μας προς το μηχανισμό στήριξης και αυτό όλοι πρέπει να το έχουν υπόψη.  Μακάρι να διαψευσθώ.  Μακάρι να μην είναι αυτή η πρώτη πράξη εκείνου του έργου.  Μακάρι όλα να πάνε καλά, να καταφέρουμε να στηρίξουμε την τράπεζα, να δείξουμε την απαραίτητη πολιτική βούληση μέσα στις επόμενες μέρες και να πείσουμε ότι δε χρειάζεται να έρθει οποιοσδήποτε τρίτος και να μας επιβάλει όρους, για να μας δανείζουν χρήματα, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας.  Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι απόψε είναι ένα κρίσιμο νομοσχέδιο κι έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ δύσκολες αποφάσεις να πάρουμε τις επόμενες μέρες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Ευχαριστώ.
          Ο κ. Συλλούρης.
Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
          Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνομαι και το αργό της ώρας και τις διαδικαστικές δυσκολίες.  Εγώ θέλω να επιμείνω ότι στο διάταγμα θα πρέπει να συμπεριληφθεί ότι μόνο ο πρόεδρος της τράπεζας παίρνει μισθό γενικού διευθυντή και τα υπόλοιπα στελέχη όπως καταγράφονται και αναλύονται εκεί παίρνουν μισθό ανάλογο των απολαβών των βουλευτών ή, αν θέλετε, και αρκετά περισσότερο, μπορεί να πάμε στην Κλίμακα Α15.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Αυτό πού είναι;  Στο νομοσχέδιο ή στο διάταγμα;
Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
          Στο διάταγμα, στη σελίδα 6, το σημείο 7.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Ναι, αλλά δεν αποφασίζουμε για το διάταγμα. 
Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:                      
          Το γνωρίζω, γι’ αυτό είπα ότι υπάρχουν διαδικαστικές δυσκολίες.  Επιμένω όμως ότι ο υπουργός θα πρέπει να πάρει το μήνυμα και ή να τροποποιήσει το διάταγμα, αν η Βουλή δεν έχει ένσταση, ή να το χειριστεί ο ίδιος όπως νομίζει.
          Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Για να αντιληφθώ.  Είναι μία έκκληση, μία προτροπή προς τον Υπουργό Οικονομικών να διαβιβάσει αυτό το αίτημα ή να αποφασίσει ως έχει δικαίωμα βεβαίως με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου ή…
Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
          Έχω δύο επιλογές και ό,τι μου ζητήσετε εσείς, κύριε Πρόεδρε, θα κάμω.
          Η μία επιλογή είναι να ψηφίσει η Βουλή ότι δεν έχει ένσταση προς αυτή την κίνηση, για να την κάμει ο υπουργός, που διαδικαστικά είμαστε απόλυτα σωστοί.  Η άλλη είναι να παραμείνω στη έκκληση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Δεν απαγορεύεται στον υπουργό, εάν επιθυμεί, να προσέλθει στο βήμα.  Εάν ο ίδιος το επιθυμεί, για να τοποθετηθεί επί του αιτήματος ή της έκκλησης, αν θέλετε, του κ. Συλλούρη.
          Όχι, δεν είναι αυτή η περίπτωση.
          Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχει οποιοσδήποτε που θα ήθελε να τοποθετηθεί επί θέματος αρχής ή όλοι καλύπτεσθε από την τοποθέτηση του προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, που ήταν επεξηγηματική κυρίως;
          Θέλετε, κύριε Νικολαΐδη, να μιλήσετε;
Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ:
          Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Ορίστε.
Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
          Ένας από κάθε κόμμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:    
          Ένας από κάθε κόμμα.  Ωραία!
Ν. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ:
          Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε ευτυχείς με τη σημερινή εξέλιξη και δε φτάσαμε εδώ που φτάσαμε τυχαία.  Υπάρχουν και συγκεκριμένοι λόγοι και υπάρχουν και συγκεκριμένες ευθύνες.  Αυτή τη στιγμή δεν είναι ασφαλώς η ώρα να αποδοθούν οι οποιεσδήποτε ευθύνες· οι ευθύνες θα αποδοθούν στην ώρα τους, όπου και αν αυτές οι ευθύνες ανήκουν. 
          Η ΕΔΕΚ με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τόπο, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον πολίτη, με αίσθημα ευθύνης για το μέλλον αυτού του τόπου θα υπερψηφίσει το νομοσχέδιο όπως αυτό τροποποιήθηκε.  Θα υπερψηφίσουμε το νομοσχέδιο, για να αποφύγουμε τα χειρότερα, αλλά και για να στείλουμε το μήνυμα ότι είμαστε έτοιμοι για τα χειρότερα.  Το μεγάλο κέρδος κατά την άποψή μας από τη σημερινή εξέλιξη, από την ομόφωνη απόφαση της Βουλής, είναι το μήνυμα που βγαίνει για την αποφασιστικότητα των πολιτικών δυνάμεων του τόπου να μην αφήσουμε τη χώρα μας να κατρακυλήσει στην καταστροφή και νομίζω αυτή η αποφασιστικότητα είναι το πιο σημαντικό εχέγγυο που έχουμε για το μέλλον αυτού του τόπου.
          Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Κι εγώ ευχαριστώ.
          Ο κ. Περδίκης.
Γ. ΠΕΡΔΙΚΗΣ:
          Κύριε Πρόεδρε,
          Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
          Η κατάληξη της σημερινής μαραθώνιας συνεδρίας της επιτροπής Οικονομικών και της ολομέλειας μας αφήνει όλους με μια πικρή γεύση∙  πικρή γεύση για τα όσα έχουν συμβεί και οδήγησαν τον τόπο σε αυτή την κατάσταση, αλλά και μια πικρή γεύση για όσα θα έρθουν και μια πρόβλεψη ότι αυτά που θα έρθουν θα είναι δυσάρεστα και ακόμα πιο δυσάρεστα από τα σημερινά.
          Αισθάνομαι ότι σήμερα, ως εκπρόσωπος του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών στη Βουλή, λειτούργησα κάτω από πίεση, κάτω από εκβιαστικά διλήμματα και με τη λογική «το μη χείρον βέλτιστον».  Και για αυτό το “βέλτιστον” παραμένω με πολλές αμφιβολίες και ερωτηματικά.  Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
          Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Ο κ. Συλλούρης.
Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:
          Κύριε Πρόεδρε,
          Κύριοι συνάδελφοι,
          Νομίζω ότι δεν μπορεί κανένας βουλευτής σήμερα, όσα χρόνια και αν έχει κάμει σε αυτή τη Βουλή και όσες παρόμοιες περιπτώσεις και αν είχαμε, να μη θεωρήσει ότι αυτή η περίπτωση είναι η χειρότερη που είχαμε, τουλάχιστον στα είκοσι τόσα χρόνια που είμαι εγώ στη Βουλή.  Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν απαράδεκτη και πολύ φοβούμαι ότι δεν είναι τυχαίο.  Όσο και αν η επιτροπή Οικονομικών και όλοι οι βουλευτές που συμμετείχαν έκαμαν τεράστια προσπάθεια να ενδιατρίψουν στο θέμα και να πληροφορηθούν σωστά, πολύ φοβούμαι ότι πίσω, κάτω και γύρω από αυτό το διάταγμα κρύβονται πολλά πράγματα, τα οποία θα ανακαλύψουμε μετά, και για τη γενικότερη αντιμετώπιση, αλλά και για την ίδια την κατάσταση της συγκεκριμένης τράπεζας. 
          Για το θέμα που έθιξα προηγουμένως ως πρόταση και πάλι πολύ φοβούμαι ότι ήταν ένας έντεχνος τρόπος να μη θιγούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν τεράστια ευθύνη  -και δεν αναφέρομαι στην κυβέρνηση, θέλω να είμαι καθαρός, ξέρω πότε και πώς να κάμω αντιπολίτευση- που έχουν τεράστιες ευθύνες γι’ αυτή την κατάσταση και για την καθυστέρηση της διαδικασίας, αλλά και την ουσία που εξετάζουμε. 
          Θα ψηφίσω χωρίς να είμαι βέβαιος ότι θα αποφύγουμε τα χειρότερα.  Δεν είμαι ούτε καν βέβαιος ότι είναι η καλύτερη λύση και έναντι αυτής καθεαυτήν της χρεοκοπίας της Λαϊκής Τράπεζας.  Είναι βέβαιο ότι το €1,8 δις δεν είναι η οροφή του χρέους, της ζημιάς και ελπίζω να παραμείνουμε μόνο στην απλή αύξηση, όπως περίπου ελέχθη, στα €2 δις ή €2,5 δις, και να μην έχουμε επανάληψη άλλων €1,8 δις, διότι η οικονομία της Ελλάδας σε λίγες εβδομάδες θα είναι σε χειρότερη κατάσταση και για άλλους λόγους. 
          Τέλος, ανησυχώ πάρα πολύ.  Θα πω με άλλα λόγια αυτό που μπορεί κάποιος να πει, ότι μπαίνουμε σε μηχανισμό.  Ανησυχώ μήπως αυτό που ξεκινούμε σήμερα θα έχει βαρύτατες επιπτώσεις και στη λειτουργία του τραπεζιτικού μας συστήματος γενικά και εις την οικονομία.  Πώς;  Με τους μηχανισμούς που θα αναγκαστούμε να δεχθούμε, για να στηρίξουμε τη Λαϊκή Τράπεζα.  Αυτοί οι μηχανισμοί δεν είμαι βέβαιος πόσο θα μεταφερθούν, θα πιέσουν και θα δημιουργήσουν στρεβλώσεις σε ολόκληρη την οικονομία.  Ας μείνουμε εδώ να το πούμε δηλώνοντας ότι αυτή τη δύσκολη κατάσταση θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σωφροσύνη και αποφασιστικά. 
          Και μια έκκληση προς την κυβέρνηση μέσω του υπουργού:  Είναι η δεύτερη φορά που αυτό το σώμα και ιδιαίτερα όσοι είναι στην αντιπολίτευση επιδεικνύουν υπευθυνότητα.  Αξιοποιήστε έγκαιρα και προληπτικά αυτή τη θετική προσέγγιση της αντιπολίτευσης.  Όχι την ώρα που γκρεμιζόμαστε να ξεπερνούν οι εγωισμοί.  Αυτή τη συμπεριφορά μας αξιοποιήστε την προληπτικά.  Είμαστε στη διάθεσή σας. 
          Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Υπάρχει άλλος ομιλητής;
          Ο κ. Κουλίας.
Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ:
          Κύριε Πρόεδρε,
          Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
          Νομίζω, για όσα χρόνια είμαι στη Βουλή, είναι η πρώτη φορά που, για όλους εμάς εδώ, στη Βουλή των Αντιπροσώπων ευρεθήκαμε κάτω από τόσο μεγάλη και δύσκολη θέση, διότι έρχεται ο Υπουργός Οικονομικών με το επιτελείο του και λέει «κύριοι, αν δεν περάσετε αυτό το νομοσχέδιο, την επομένη ο τόπος θα αντιμετωπίσει δύσκολες και ανυπέρβλητες δυσκολίες».  Εις το μέτρο που ακούσαμε όλοι τις εξηγήσεις που εδόθησαν και από τον αρμόδιο υπουργό και από τους επιτελείς του εις την επιτροπή επροσπαθήσαμε να καταλάβουμε ποιο είναι το σωστό ή το λάθος.  Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όλοι μας σε αυτή την αίθουσα έχουμε τα διλήμματά μας και διερωτώμαι ποια θα είναι η επόμενη μέρα. 
          Προσωπικά, ρώτησα τον Υπουργό Οικονομικών πώς αυτό το κράτος που δεν έχει θα εγγυηθεί μια τράπεζα που πήρε την κατιούσα.  Είναι απορίας άξιον δηλαδή!  Όμως το μέγα ερώτημα που τίθεται, διότι αυτό που συνέβη σήμερα...  Όταν αυτή η τράπεζα έκαμνε κέρδη, δεν τα μοίραζε με τους Κύπριους φορολογούμενους!  Τώρα που τα εκάμαν γυαλλίν, εθθυμηθήκαν ότι τα σπασμένα πρέπει να τα πληρώσει ο Κύπριος φορολογούμενος και περίπου ότι ο φορολογούμενος θα έχει και κέρδος, αν λειτουργήσουμε κατ’ αυτό τον τρόπο, ότι δε θα πάθουμε πολλή ζημιά. 
          Η μεγάλη μου απορία είναι η εξής:  Σε αυτή την Κύπρο του 2012 ή και προηγουμένως, της τελευταίας πενταετίας, που είναι γεμάτη επιστήμονες και δοκτοράτα, με διοικητικούς και εκτελεστικούς διευθυντές, με πακτωλό χρημάτων, που παίρνουν €1 εκατομ. περίπου ή €0,5 εκατομ. ετησίως μισθοδοσία, πώς τους ξεγέλασε ένας κύριος να πάρει τα κεφάλαια των Κυπρίων καταθετών, να τα οδεύσει στην Ελλάδα και να τα κάμει άνεμο και καπνό;  Και είναι δηλαδή...  Όλα αυτά τα θεσμικά όργανα που διαθέτουμε!  Έχουμε με μάστερ, με δοκτοράτα, ειδικούς και ειδικούς και ακριβοπληρωμένους!  Κάμνει μου έτσι μεγάλη εντύπωση! 
          Ξέρετε, η μόδα της εποχής ήταν να αποκρατικοποιηθούμε και να παν όλα εν ονόματι του ανταγωνισμού εις τον ιδιωτικό τομέα.  Ε, τι καλά χαμπάρια τώρα που θέλουν τον κρατικό παρεμβατισμό;  Δηλαδή, έτσι με πολύ μεγάλη ευκολία σε τούντον τόπο εφιλελευθεροποιήσαμε τα επιτόκια!  Πάεις εις την τράπεζα, τόσο το ένα, τόσο τα έξοδα και βάλλουν τα επιτόκια που φτάσαμε και φτάσαμε και καταλήξαμε εδώ που φτάσαμε!  Και πού επιστρέφουμε;  Επιστρέφουμε εκεί που πρέπει, εκεί που ήταν, θα έλεγα, η σωστή πολιτική του κέντρου, ότι ο κρατικός παρεμβατισμός με μέτρο είναι απαραίτητος και σωστός.  Και είναι η θεοποίηση να φιλελευθεροποιηθούν τα πάντα!  Αλλά είναι ποτέ δυνατόν ένας κύριος να μπει στη χώρα μας, να αρπάξει τα κεφάλαια και να φύγει και όλοι αυτοί οι διευθυντές και οι παραδιευθυντές να μην πάρουν χαμπάρι;  Αυτοί που πλήρωνε αυτός ο Κύπριος φορολογούμενος να προστατεύουν το χρήμα του πού εχαθήκαν; 
          Μάλιστα -και κλείνω με τούτο, κύριε Πρόεδρε- αυτό και αν αποτελεί πρόκληση στην κοινή λογική!  Το κρατικό ραδιόφωνο του έδωκεν και βήμα να κάμνει αναμετάδοση από το ξενοδοχείο πέντε αστέρων, για να μας υποδείξει περίπου τις οικονομικές του δυνατότητες.  Αυτό και αν είναι πρόκληση στον Κύπριο φορολογούμενο!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Ευχαριστώ, κύριε Κουλία.
Ζ. ΚΟΥΛΙΑΣ:
          Εγώ ευχαριστώ, Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Ο κ. Σταύρος Ευαγόρου.
ΣΤ. ΕΥΑΓΟΡΟΥ:
          Κύριε Πρόεδρε,
          Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
          Σίγουρα είναι μια μέρα ιδιαίτερα κουραστική, δύσκολη και μακρά για όλους μας, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια των διαβουλεύσεων ως ΑΚΕΛ έχουμε συμπεριφερθεί με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, παρά τα όποια συναισθήματα και πικρίες και θυμό μπορεί να διακατέχουν τον οποιοδήποτε από εμάς, γιατί βρισκόμαστε σε αυτή τη θέση σήμερα, το κοινοβούλιο της χώρας μας.  Νιώθω ότι ίσως για την πλειοψηφία να μην είναι καθόλου ευχάριστο πραγματικά, όταν αποφασίζουμε ότι οι πόροι του δημοσίου, τα χρήματα των φορολογουμένων, θα χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη μιας τράπεζας ή των τραπεζών, θα χρησιμοποιηθούν ουσιαστικά, για να κρατικοποιήσουμε τις ζημιές που είναι απότοκο της κακοδιαχείρισης τραπεζιτών.  Είναι λυπηρό πραγματικά, αλλά οφείλω να το τονίσω. 
          Όμως την ίδια στιγμή, ναι, όλοι μας ανεξαίρετα έχουμε ευθύνη και απέναντι στον ίδιο τον κυπριακό λαό, παρά τα ερωτηματικά που μπορεί να έχουμε όλοι για το τι επιχειρούμε να κάμουμε, και έχουμε ευθύνη απέναντι στην ίδια την κυπριακή οικονομία και τους εργαζόμενους.  Η ευθύνη αυτή συμπεριλαμβάνει και τη στήριξη του τραπεζικού συστήματος, αλλά τονίζω και ξεκαθαρίζω ότι αυτό δε σημαίνει με τίποτα ότι εμείς θέλουμε να δώσουμε ή δίνουμε άφεση αμαρτιών στον οποιοδήποτε μέσα από τις πράξεις και ενέργειές του οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα ή σε εκείνους οι οποίοι δεν απέτρεψαν ή επέτρεψαν τοξικές και επικίνδυνες επενδύσεις, για να φτάσουμε εδώ που έχουμε φτάσει.  Καμία άφεση αμαρτιών. 
          Σήμερα όμως το βασικό και το κύριο, διότι θα ακολουθήσει και η απόδοση ευθυνών, είναι να δούμε πώς επιστρέφουμε ξανά σε ένα υγιές τραπεζικό σύστημα, διότι η ευημερία, η ανάπτυξη, η ανάπτυξη της οικονομίας μεταξύ πολλών άλλων περνά και μέσα από ένα υγιές τραπεζικό σύστημα.  Είναι προϋπόθεση βασική.  Η οικονομία μας, κακά τα ψέματα, αν υποφέρει από κάτι, υποφέρει σήμερα από τα τεράστια λάθη που έχουν διαπράξει οι τραπεζίτες, όχι σε βάρος μόνο των τραπεζών τους, όχι σε βάρος των καταναλωτών τους, αλλά σε βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σε βάρος των πελατών τους, σε βάρος της ίδιας της οικονομίας. 
          Οφείλουμε όμως να εξηγήσουμε και κάτι άλλο, ότι επιτρέπουμε να δοθούν αυτά τα χρήματα και η στήριξη στη Λαϊκή Τράπεζα, αλλά αυτό δε γίνεται χωρίς όρους και χωρίς εγγυήσεις.  Αντίθετα, το κράτος πρέπει να έχει και θα έχει αποφασιστική εξουσία στη διαδικασία εξυγίανσης της τράπεζας.  Το κράτος πρέπει να είναι εκεί εκπροσωπώντας τον κυπριακό λαό και τα χρήματά του.  Δεν πρόκειται επίσης να δεχθούμε να θυματοποιηθούν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν έχουν καμιά απολύτως ευθύνη για τις αποφάσεις που ελάμβαναν τα αφεντικά τους.  Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει και στην επιτροπή Οικονομικών, στην οποία υποβάλαμε συγκεκριμένες εισηγήσεις και όσον αφορά στις όποιες μειώσεις ωφελημάτων και απολαβών.
          Την ίδια στιγμή πρέπει να πω ότι γίνεται πλέον ξεκάθαρο, τουλάχιστον για μας, ότι η ασυδοσία της αγοράς και το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού έχει καταρρεύσει ανεπιστρεπτί.  Ένα δόγμα το οποίο επέτρεψε την ασυδοσία σε αυτούς οι οποίοι οδήγησαν χώρες, οδήγησαν εργαζόμενους, οδήγησαν οικονομίες σε αυτή την κατάσταση.  Στεκόμαστε όμως -και αυτό, αν θέλετε, να το συζητήσουμε και είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε μια άλλη φορά- σεβόμενοι το συμβιβασμό και την ομοφωνία η οποία υπάρχει, αλλά την ίδια στιγμή, ναι, στην προσπάθειά μας να διασφαλίσουμε και να στηρίξουμε και να προστατεύσουμε το τραπεζικό μας σύστημα, δε θα επιτρέψουμε στο μέλλον η οποιαδήποτε αδυναμία εποπτείας, η οποιαδήποτε απορρύθμιση να οδηγήσει ξανά στο χείλος της καταστροφής και του γκρεμού.
          Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Ο κ. Αβέρωφ Νεοφύτου.
Α. ΝΕΟΦΥΤΟΥ:
          Κύριε Πρόεδρε, απόψε είναι μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα για την κυπριακή οικονομία.  Παραγνωρίζω τις προκλήσεις.  Η υπευθυνότητά μας δε θα διαφοροποιηθεί, γιατί απόψε δεν ψηφίζουμε με βάση ιδεολογήματα ούτε με βάση συναισθήματα ούτε με βάση κομματικές ατζέντες· απόψε ψηφίζουμε για τον τόπο μας.  Για μας ο τόπος είναι πάνω και από τα κόμματα και από ιδεολογίες και πάνω από προκλήσεις από την άλλη πλευρά.  Εγώ δε θα κάνω κριτική ούτε για τα δημοσιονομικά ελλείμματα ούτε για τον εκτροχιασμό.  Θα αποδώσω συγχαρητήρια στους συναδέλφους της αριστεράς, γιατί απόψε κάνουν υπέρβαση και κοινωνικοποιούν τις ζημιές, όμως αισθάνομαι περήφανος για τον τόπο μου, γιατί σ’ αυτές τις δύσκολες στιγμές η αντιπολίτευση δε σκέφτηκε με αντιπολιτευτικούς όρους·  καμιά πλευρά της Βουλής.  Υπήρχαν πολλοί λόγοι να το πράξουν.  Στα δύσκολα αυτός ο τόπος και αυτός ο λαός ενώνεται.  Θα ’ταν ευχής έργον αυτή η ενότητα και αυτό το πείσμα για το εθνικό καλό να ήταν πάντα στις προτεραιότητές μας και όχι μόνο όταν θα έχουμε να διαχειριστούμε κρίσεις ή ερείπια.  Δεν πιστεύω ότι έχουμε ερείπια.  Χρειάζεται σκληρή δουλειά. 
          Σήμερα, κύριε Πρόεδρε, κάνουμε το εύκολο μέρος του καθήκοντός μας.  Τα δύσκολα θα έρθουν σε μερικές βδομάδες, αν, ο μη γένοιτο, το κράτος μας δεν μπορεί να εξασφαλίσει διακρατικό δανεισμό ή αν δεν μπορεί να βρει κεφάλαια από την αγορά.  Η υπευθυνότητά μας δε θα κριθεί απόψε, γιατί απόψε είναι τα εύκολα.  Η υπευθυνότητα των κυβερνώντων και των αντιπολιτευομένων ίσως χρειαστεί να επιδειχθεί στις επόμενες δύσκολες βδομάδες που έρχονται. 
          Θα κλείσω, κύριε Πρόεδρε, λέγοντας αυτό που είπαν και οι άλλοι συνάδελφοι.  Δεν παραγράφουμε ευθύνες, απλά γιατί απόψε προτεραιότητα ήταν και παραμένει απ’ όλες τις πολιτικές δυνάμεις αύριο να ανοίξει η τράπεζα χωρίς πανικό, αύριο να ανοίξουν οι αγορές χωρίς πανικό.  Το οφείλαμε στον τόπο μας, το οφείλουμε σε όλο το λαό μας, γι’ αυτό και υπεύθυνα συμπεριφερόμαστε.
          Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Ευχαριστώ.
          Να μου επιτραπεί να εξάρω το γεγονός ότι η Βουλή αίρεται στο ύψος των περιστάσεων και επιδεικνύει υψηλό αίσθημα ευθύνης σε μια ώρα κρίσιμη για την κυπριακή οικονομία, αλλά και κρίσιμη ευρύτερα για τον τόπο.  Νομίζω είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε και να στηλιτεύσουμε συμπεριφορές ανευθυνότητας, επιπολαιότητας, κερδοσκοπικής απληστίας από ορισμένες διοικήσεις του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου.  Ο θυμός, η αγανάκτηση και η οργή, που δίκαια από αύριο θα διακατέχει το λαό μας, πρέπει να βρει κάποιες απαντήσεις θεσμικές.  Θεωρώ ότι είναι χρέος και της Βουλής και της εκτελεστικής εξουσίας να διερευνηθούν οι ευθύνες.  Δηλαδή πρέπει να γίνει ανατομία ενός οικονομικού εγκλήματος σε βάρος του κυπριακού λαού.  Νομίζω πρέπει να είναι απαίτηση όλων μας.  Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη.  Υπάρχει οικονομικό έγκλημα, υπάρχουν ευθύνες.  Δε θα πω τι είδους ευθύνες, αν είναι ποινικές, πειθαρχικές, αστικές, αλλά πρέπει να υπάρξει διερεύνηση αυτών των ευθυνών, για να ανταποκριθούμε στο περί δικαίου αίσθημα του λαού. 
          Προχωρούμε στη δεύτερη ανάγνωση, κύριε γραμματέα.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
          Συνοπτικός τίτλος.  Άρθρο 1.
          Τροποποίηση του άρθρου 4 του βασικού νόμου.  Άρθρο 2.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Υπάρχει ένσταση όπως εγκριθούν τα άρθρα 1 και 2;
          Μη υπαρχούσης οιασδήποτε ενστάσεως, τα άρθρα 1 και 2 εγκρίνονται.
          Τρίτη ανάγνωση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
          Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2012. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Πόσοι ψηφίζουν υπέρ του νομοσχεδίου;
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
          Σαράντα τρεις, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Εναντίον;
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
          Ουδείς, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
          Αποχές;
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
          Τρεις, κύριε Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
(Κτυπά τη σφύρα.)
          Το νομοσχέδιο ψηφίζεται σε νόμο με σαράντα τρεις ψήφους υπέρ, ουδεμία εναντίον και τρεις αποχές. 
          Εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε φθάσει στο τέλος της σημερινής μεταμεσονύκτιας συνεδρίας της Βουλής.  Η επόμενη συνεδρία ορίζεται για την ερχόμενη Πέμπτη, 24 Μαΐου 2012, στις 4.00 μ.μ., με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη:
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: